Stichting AC van Deventer

De huidige Stichting A.C. van Deventer heeft een ANBI status en heeft tot doel het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg in de Gemeente Renkum voor zover de overheid hierin tekort schiet. De Stichting A.C. van Deventer is opgericht op 11 december 2001 en is de voortzetting van de Stichting Bouwmaatschappij A.C.van Deventer. De Stichting Bouw Maatschappij A.C. van Deventer is van oorsprong een woningbouw stichting ten behoeve van het huisvesten van arbeiders in Oosterbeek en is opgericht in 1910. Met de verkoop van de woningen in de loop van de tijd is doelstelling van de stichting steeds meer opgeschoven van het beheer van woningen naar de ondersteuning van sociaal-culturele projecten. Met als omslagpunt de oprichting van de Stichting A.C. van Deventer en de overdracht van het vermogen van de Stichting Bouw Maatschappij in 2001. Ter ere van het (gezamenlijke) 100 jarige bestaan van de Stichting A.C. van Deventer is een boek uitgegeven over de geschiedenis en de betekenis van de Stichting. Het boek “Onder de Pannen” is verkrijgbaar in Oosterbeeks boekhandel Meijer&Siegers en is ook te bestellen onder ISBN/EAN: 978-90-811054-3-9 NUR 696.
Sinds 2001 zijn tientallen kleine- en grote initiatieven in de gemeente van de grond gekomen door een bijdrage van de Stichting. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan speeltoestellen, gebouwen-, monumenten- en kerkrestauraties, het Airborne Museum, diverse kunstmanifestaties, herdenkingen, De Molen in Renkum, (hulp)middelen voor ouderen-, muziek- en sportverenigingen.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder dossiernummer 091249770000.
Fiscaal nummer: 81 24 18 542.

Doelstelling Stichting:
De stichting A.C. van Deventer heeft als doel het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg in de gemeente Renkum.
Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten kunnen bij het secretariaat van de stichting worden ingediend. Een aanvraag moet onder meer bestaan uit een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het project en op welke doelgroep het project zich richt. Daarnaast moet er een begroting worden ingediend en vermeld worden of er bij andere instellingen donaties of subsidies zijn aangevraagd en/of verkregen.
Het bestuur behandelt de aanvragen in zijn vergadering en keurt al dan niet de aanvraag goed of houdt deze aan om verdere informatie over het project op te vragen. Voor de komende jaren verwacht het bestuur tussen de 10 en 15 projecten financieel  te ondersteunen. Bij toekenning wordt rekening gehouden met een goede spreiding over de zes dorpen waaruit de gemeente Renkum bestaat.
Verwerving inkomsten
De Stichting verwerft niet actief inkomsten. De financiële middelen om projecten te ondersteunen worden verkregen uit het rendement op het vermogen en uit het vermogen zelf voor zover het rendement tekort schiet.

Vermogensbeheer en besteding
Voor het beheer van het vermogen heeft de stichting een mandaat afgegeven aan een vermogensbeheerder. Het jaarlijks rendement wordt vrijwel volledig besteed aan de ondersteuning van projecten. Uiteraard afhankelijk van het aantal aanvragen dat in enig jaar wordt ontvangen.
Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers
De bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen een vaste gratificatie/onkosten vergoeding per vergadering. Aan de bestuursleden worden geen verdere vergoedingen uitgekeerd.